1. workshop k TAČR projektu FLEXDER
scroll
Zpět

1. workshop k TAČR projektu FLEXDER

27.4.2020 se koná formou telekonference první workshop k TAČR Projektu FLEXDER. Tento workshop je součástí závazných výstupů projektu a bude představovat výstupy z prvních dvou částí projektu (projekce technologického rozvoje zařízení poskytujících flexibilitu, analýza (budoucího) chování jednotlivých segmentů uživatelů) a stav řešení třetí části (sestavení typových diagramů flexibility pro různá zařízení).  

V dalších částech řešení projektu budou připraveny projekce v časových řezech do 2030 a orientační extrapolace do r. 2040.  časové disponibility flexibility na úrovni ČR, dále pak geografické rozložení flexibility v ČR (heatmapy ČR v časových řezech). Součástí záměru je posouzení technických a legislativních předpokladů pro možné využití flexibility a doporučení pro aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů (např. NAP CM a NAP SG). Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Další aktuality